ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร

รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม

Associate Professor Dr. Amorn Petsom

Director, Office of Academic Resources

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ เหมืองสิน

Associate Professor Dr. Veera Muangsin

Deputy Director, Office of Academic Resources

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร

รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

Associate Professor Dr. Songphan Choemprayong

Deputy Director, Office of Academic Resources

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นาง อังคณา บุญเลิศ

Mrs. Angkana Boonlert

Director of Administrative Division

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารแผนและการคลัง

นาง สุรีย์ ทรัพย์สง่า

Mrs. Suree Sapsanga

บุคลากรกลุ่มภารกิจบริหารแผนและการคลัง

นางสาว ณัฐชยา ชายเกตุ

Miss Natchaya Chayket

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นาง ณัฐณิชา ด้วงโพนทัน

Mrs. Natnicha Dongpontan

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางสาว ทิวาภร ดุลสูงเนิน

Miss Thiwaporn Dunsongnoen

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นาง ภิญญดา นนทปรัชญากุล

Mrs. Phinyada Nonthapratchayakun

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางสาว รัตนา โฉมจันทร์

Miss Rattana Chomchan

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นาง วิฑิตา ลักษณ์เทียมจิตร

Mrs. Withita Laktiamjitr

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นาง เสาวนีย์ เฉลิมเทวี

Mrs. Saowanee Chalermthewee

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

นาง ปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์

Mrs. Piyawan Trakunrit

บุคลากรกลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

นาย ทินกร ชัชวาลย์

Mr. Tinnakorn Chatchaval

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นาย ธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ

Mr. Theera Sapphaisankij

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางสาว พิมพ์ คงมา

Miss Pim Kongma

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางสาว พุดซ้อน คำสุวรรณ์

Miss Bhudson Khamsuwan

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นาย ไพทูล ประทุมพันธ์

Mr. Paitoon Pratumpan

พนักงานสถานที่


นาย สกล แหวนทองคำ

Mr. Sakol Waenthongkam

พนักงานสถานที่


นาย สมชาย ยอดพิกุล

Mr. Somchai Yordpigul

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป


นาง สุวรรณา บุญเสริม

Mrs. Suwanna Boonserm

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นาย อธิป พิมพันดี

Mr. Athip Phimphundi

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

ดร. เชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา

Dr. Cherdwong Hongsrichinda

Director of Library Information Technology Division

บุคลากรกลุ่มภารกิจระบบโครงสร้างพื้นฐานและฮาร์ดแวร์

นาง ฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์

Mrs. Chatwaroon Sudjaipraparat

บรรณารักษ์


นาย ชัยวิทย์ รติมงคลรักษ์

Mr. Chaiwit Ratimongkhonrak

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นาย นิมิต บุญมานะ

Mr. Nimit Boonmana

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นาย ปัญญา ศฤงคาร

Mr. Panya Saringkarn

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นางสาว วาสนา เหล่าชินชาติ

Miss Wasana Laochinchart

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


บุคลากรกลุ่มภารกิจพัฒนาและบริหารจัดการโปรแกรม

นางสาว ไข่มุกข์ พบถาวร

Miss Kaimook Pobtawon

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์


นางสาว สุมาลย์ เชื้อสระคู

Miss Sumal Chausaraku

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


ผู้อำนวยการฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ

นาง ศิริลักษณ์ สุตันไชยนนท์

Mrs. Siriluk Sutanchaiyanonta

Director of Multimedia Information Service Division

หัวหน้ากลุ่มภารกิจผลิตสื่อมัลติมีเดีย

นางสาว นัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์

Miss Naipaporn Jarukasetwit

บุคลากรกลุ่มภารกิจผลิตสื่อมัลติมีเดีย

นาย คมม์ปภัส จิรพูนทิพย์

Mr. Khompapath Jirapoontip

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นาย ชัชชัย เนื่องเจริญพร

Mr. Chatchai Nuangcharoeporn

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นาย ธีรทัศน์ จารุเกษตรวิทย์

Mr. Teerathat Jarukasetwit

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นาย ธีระพล วัดเวียงคำ

Mr. Theerapon Wadwiangkham

พนักงานช่างภาพ และวีดีโอ


นาย นราพงค์ เกิดบัวเพชร

Mr. Narapong Kerdboapet

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นาย พงศธร พึ่งบุญพุทธิพงศ์

Mr. Pongsatorn Phuengboonputtipong

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นางสาว พัทธนันท์ ไชยพราหมณ์

Miss Phatthanan Chaipram

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นาย พิพัฒน์ ศรีเที่ยง

Mr. Pipat Srithiang

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา


นางสาว ภาริณี รัตนภักดิ์

Miss Pharinee Rattanapak

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นางสาว ยุภาวดี ดีกลาง

Miss Yupawadee Deeklang

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นางสาว รุจิรดา นุชสำอางธนนาถ

Miss Rujirada Nutsamarngthananat

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นาย สมเกียรติ จิรรุ่งโรจน์กุล

Mr. Somkiat Jirarungrojkul

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นาย สรรพพล ก่ำใย

Mr. Sappapon Khumyai

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นาย สุชิน แควน้อย

Mr. Suchin Kwaenoi

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป


นางสาว อรพรรณ เปี่ยมชูชาติ

Miss Orapun Peamchuchard

พนักงานช่างภาพ และวีดีโอ


หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดีย

นางสาว นัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์

Miss Natchapat Thasirisub

บุคลากรกลุ่มภารกิจบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดีย

นางสาว ณิชา ทองธราดล

Miss Nicha Tongtharadol

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นาย ดำรงค์ศักดิ์ คงยิ้ม

Mr. Damrongsak Khongyim

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นาย ธนกร วัศยานนท์

Mr. Tanakorn Watsayanon

พนักงานผู้สื่อข่าว


นางสาว ปนัดดา ทองดอนน้อย

Miss Panutda Tongdonnoi

พนักงานผลิตรายการ


นาย ประเสริฐ ชลวชิราภรณ์

Mr. Prasert Cholwashiraporn

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นางสาว พจนีย์ ปิยะโอสถสรรค์

Miss Pojanee Piyaosodsan

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นางสาว พรรณธิดา หนูขาว

Miss Puntida Nukhao

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นาย แมน สังขรักษ์

Mr. Man Sangkarak

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นาย วรัช แก้วบุญเพิ่ม

Mr. Varuch Kaewboonperm

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา


นางสาว วริศรา นกหงษ์

Miss Waritsara Nokhong

CG Artist


นางสาว วลีรัตน์ มีกุล

Miss Waleerat Meekul

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นาย วิรัตน์ แววอาราม

Mr. Wirat Waw-aram

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นาง ศิริวรรณ รัตนพงษ์

Mrs. Siriwan Ratanapong

พนักงานการตลาด


นางสาว อติภา ต่วนชื่น

Miss Atipa Tounchuen

เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7


นาย อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์

Mr. Apisak Suwansak

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


นางสาว อัมพร พรหมสมบัติ

Miss Amporn Promsombat

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นาย โอชา สุนทร

Mr. Ocha Soontorn

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ

นางสาว สายฝน เต่าแก้ว

Miss Saifon Taokaew

Director of Library Information Management Division

หัวหน้ากลุ่มภารกิจงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

นาย ธนัช บุญจันทร์

Mr. Tanach Boonjun

บุคลากรกลุ่มภารกิจงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

นาย กฤตย์ สังประการ

Mr. Krit Sangprakan

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นางสาว กันตา วังกอเพชร

Miss Kanta Wangkorpett

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นาง กาญดา วนิชดำรงค์ศักดิ์

Mrs. Kanda Vanichdumrongsak

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางสาว จันทร์งาม ชูตระกูล

Miss Junngam Chootrakul

บรรณารักษ์


นางสาว ชนาธิป หลาบมาลา

Miss Chanatip Labmala

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นาง ธมลวรรณ นาคตระกูล

Mrs. Thamolwan Naktrakul

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นาง บังอร พงษ์ทอง

Mrs. Bangon Pongthong

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางสาว ปีติมาต สิริธนภัคกุล

Miss Peetimas Siritanapakkul

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นางสาว เปมิกา พุ่มแก้ว

Miss Pemika Pumkaew

บรรณารักษ์


นางสาว มุจรินทร์ ศิริกิจ

Miss Mujarin Sirikij

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นาย รัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ

Mr. Rathtee Paphatsurichote

บรรณารักษ์


นาย วสันต์ สุขสุทธิ

Mr. Wasant Sooksutthi

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นาง วิไล ทองทำ

Mrs. Vilai Tongtam

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นางสาว ศิริวรรณ อินทวิมล

Miss Siriwan Aintawimon

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


นางสาว สราลี สงค์จำเริญ

Miss Saralee Songjumroen

บรรณารักษ์


นาง สุภัก ศิริบ่อแก

Mrs. Supak Siribogae

บรรณารักษ์


นาง สุภา บุญศรี

Mrs. Supa Boonsri

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นาง สุภาณี หวังวีระ

Mrs. Supanee Wangweera

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


นาง หรรษา พิสุทธิวงษ์

Mrs. Hunsa Phisutthiwong

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นาย อภิวัฒน์ แก้วหะวงษ์

Mr. Apiwat Kaewhawong

บรรณารักษ์


หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

นาง ระเบียบ แสงจันทร์

Mrs. Rabiab Sangchantr

บุคลากรกลุ่มภารกิจส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

ดร. กนกกร กมลเพ็ชร

Dr. Kanokorn Kamolpechara

บรรณารักษ์


นาย ก้องเวหา อินทรนุช

Mr. Kongweha Intaranuch

บรรณารักษ์


นางสาว ฉันท์ชนิต เกตุน้อย

Miss Chanchanit Ketnoi

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นางสาว ชาดา วิจิตรโสภาพันธ์

Miss Chada Vijitsopaphan

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นาง ทัชชา พรรณรักษ์

Mrs. Thatcha Punnarak

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นางสาว ธัญวรัตม์ สดคมขำ

Miss Thanwarhat Sodkomkham

บรรณารักษ์


นางสาว ปณิธี เปรมสัตย์ธรรม

Miss Panitee Premsattham

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นางสาว ปิยธิดา ห่อประทุม

Miss Piyathida Horpratoom

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นางสาว สมร ไพรศรี

Miss Samorn Praisri

บรรณารักษ์


ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

นางสาว พิมพ์นภา อมฤตวรชัย

Miss Pimnapa Amaritworachai

Director of Thailand and ASEAN Information Center

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารสนเทศประเทศไทย

นาง วราวรรณ วีร์วรวงศ์

Mrs. Warawan Wiworawong

บุคลากรกลุ่มภารกิจสารสนเทศประเทศไทย

นาย ธำรงค์ มะลิอ่อง

Mr. Thamrong Maliong

เจ้าหน้าที่ P7


นางสาว วิชสรา อินทรัตน์

Miss Witsara Intharat

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นางสาว วิภา จารีวงศ์ไพบูลย์

Miss Wipa Jareewongpiboon

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ


นาง ศิรัสกร มั่งมี

Mrs. Sirasakorn Mangmee

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นาง สุธิดา สวัสดิ์นที

Mrs. Suthida Sawatnatree

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


บุคลากรกลุ่มภารกิจสารสนเทศประชาคมอาเซียน

นาย ธนธัส วิทยากรณ์

Mr. Tanatas Wittayagorn

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นางสาว นริญา จันทร์กลับ

Miss Nariya Chanklab

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นางสาว นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

Miss Nitinart Purodakananda

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ


นางสาว นิพา แซ่อึ่ง

Miss Nipa Saeung

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นาย พีรสันต์ ลำต้น

Mr. Perasan Lamton

บรรณารักษ์


นางสาว ศิริพร คำยาด

Miss Siriporn Khamyard

บรรณารักษ์