SciVal

SciVal เป็นฐานข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลศักยภาพการวิจัย ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับนักวิจัย สามารถดูข้อมูลการเปรียบเทียบศักยภาพการวิจัย รวมถึงข้อมูลความร่วมมือด้านการวิจัย

จุฬาฯ บอกรับฐานข้อมูล SciVal เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาคมจุฬาฯ ในการรับทราบความเป็นไปของศักยภาพการวิจัยของจุฬาฯ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารของจุฬาฯ ในการวางแผนนโยบายสำหรับการผลิตงานวิจัย เพื่อให้จุฬาฯ ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำทางการวิจัยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป

อาจารย์ นิสิต นักวิจัย และบุคลากรของจุฬาฯ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้ที่ www.scival.com โดยใช้บัญชีของ SciVal ในการใช้งาน หากท่านยังไม่มีบัญชีในการใช้งาน กรุณาสมัครลงทะเบียนโดยคลิก Register Now ภายใต้เครือข่ายจุฬาฯ (CUNET)