เครือข่ายความร่วมมือ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการให้บริการและเปิดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา อันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการ การแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ซึ่งการเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลายนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้พร้อมก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ไปพร้อมกัน ปัจจุบันมีจำนวน 53 แห่ง ดังนี้

ลำดับชื่อสถาบัน
25 เมษายน 2560
1.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
3.มหาวิทยาลัยธนบุรี
4.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
5.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
6.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
7.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
8.มหาวิทยาลัยสยาม
9.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
10.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
11.มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
12.วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
13.วิทยาลัยสันตพล
14.สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น
5 พฤษภาคม 2560
15.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
16.มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก
2 มิถุนายน 2560
17.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
16 มิถุนายน 2560
18.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
14 กุมภาพันธ์ 2561
19.มหาวิทยาลัยเกริก
16 กุมภาพันธ์ 2561
20มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
4 มิถุนายน 2561
21.วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
22 มิถุนายน 2561
22.วิทยาลัยดุสิตธานี
30 ตุลาคม 2561
23.The National Central Library of Taiwan
1-2 พฤศจิกายน 2561
24.Tsinghua University Library, China
10 มิถุนายน 2562
25.Ton Duc Thang University, Vietnam
29 ตุลาคม 2563
26.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28.มหาวิทยาลัยนเรศวร
29.มหาวิทยาลัยพะเยา
30.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
31.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
33.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
34.มหาวิทยาลัยนครพนม
35.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
36.มหาวิทยาลัยศิลปากร
37.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
38.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
39.มหาวิทยาลัยบูรพา
40.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
41.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
42.มหาวิทยาลัยทักษิณ
43.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
44.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
45.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
46.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
47.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
48.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
49.มหาวิทยาลัยมหิดล
50.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
51.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
52. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
53.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์