ระบบประกันคุณภาพ

ระบบประกันคุณภาพที่สำนักงานวิทยทรัพยากรได้ผ่านการรับรอง ประกอบด้วย

มาตรฐาน ISO 45001: 2018

สำนักงานวิทยทรัพยากรได้ดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง จัดการงาน และจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และดูแล ให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีอาชีวอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้รับความปลอดภัยปราศจากภัยคุกคาม ไม่มีอันตรายและความเสี่ยงใดๆ ตลอดเวลาที่ดำเนินกิจกรรมภายในสำนักงานวิทยทรัพยากร ภายใต้มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001: 2018

ดูรายละเอียด

มาตรฐาน ISO 14001:2015

ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานองค์กรทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


ดูรายละเอียด

มาตรฐาน ISO 9001:2015

ISO 9001 : 2015 คือ มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นระบบที่ใช้สำหรับบริหารกระบวนการให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จัดทำและประกาศใช้โดย International Organization for Standardization ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ดูรายละเอียด

ได้รับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว 2563 ระดับดีเยี่ยม

โครงการสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมส่งเสริมคุณภาพ เป็นโครงการเน้นการปรับพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศในทุกภาคส่วน

ดูรายละเอียด

ผ่านการประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจำปี 2564 โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ห้องสมุดสีเขียว เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุดเพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยบริการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ

ดูรายละเอียด