วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่มีพลวัตในการส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

น้ำหนึ่งใจเดียวกัน
มุ่งมั่นความเป็นเลิศ
ชูเชิดคุณธรรม
คิดและทำเพื่อสังคม

นโยบายคุณภาพ

เข้มแข็งภายใน
ถูกใจลูกค้า
เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน