นโยบายการรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ

ฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับทรัพยากรสารสนเทศที่บุคคล หรือ หน่วยงาน บริจาคทรัพยากรสารสนเทศให้ฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง มีดังนี้

  1. มีเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สหสาขาวิชา หรือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ คุณลักษณะที่ดีต่อการดำเนินชีวิต เนื้อหามีความทันสมัย ปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี นับจากปีปัจจุบัน
  2. สอดคล้องกับหลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย
  3. เป็นหนังสือทรงคุณค่า ได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่องจากองค์กร สมาคมในวิชาชีพ หรือหน่วยงานอื่น
  4. ประเภทหนังสือที่ไม่รับบริจาค ได้แก่ รายงานประจำปี รายงานการประชุม / การสัมมนา หนังสือ / เอกสารสำเนา และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
  5. หนังสือมีสภาพสมบูรณ์ กระดาษไม่เก่าจนเป็นสีเหลืองน้ำตาล ไม่ฉีกขาด ชำรุด ไม่มีรอยขีดเขียน การจดบันทึก และตราประทับตลอดทั้งเล่ม (ทั้งนี้ไม่รวมถึงหนังสือที่มีลักษณะเป็นต้นฉบับ หนังสือหายาก หนังสือทรงคุณค่า) จำนวนหน้าครบถ้วน รูปภาพไม่โดนตัด หน้าขาดหาย ไม่มีเชื้อรา ไม่มีรอยเปียกบวมน้ำ

เมื่อได้รับหนังสือบริจาค ห้องสมุดจะทำจดหมายตอบขอบคุณไปที่ผู้บริจาค (หากผู้บริจาคต้องการ) สำหรับหนังสือบริจาคที่ไม่ตรงกับนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หรือมีจำนวนมากเกินไปในการให้บริการ ห้องสมุดจะทำการบริจาคต่อให้กับหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาคหรือที่มีผู้นำมามอบให้สำนักงานวิทยทรัพยากรจะถือเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรมของสำนักงานวิทยทรัพยากร และสำนักงานวิทยทรัพยากรขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ดำเนินการกับทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบฟอร์มการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ