การจัดหมวดหมู่ทรัพยากร

หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยากร จัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบทศนิยมดิวอี้ แบ่งตามประเภทของสาขาวิชาใหญ่ๆ 10 หมวด โดยใช้ตัวเลขหลักร้อยเป็นตัวบ่งชี้ ดังนี้

000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไปใช้บริการได้ที่ชั้น 4 ออกจากลิฟต์เลี้ยวซ้าย
100 ปรัชญาใช้บริการได้ที่ชั้น 5 ออกจากลิฟต์เลี้ยวขวา
200 ศาสนาใช้บริการได้ที่ชั้น 5 ออกจากลิฟต์เลี้ยวขวา
300 สังคมศาสตร์ใช้บริการได้ที่ชั้น 5 ออกจากลิฟต์เลี้ยวซ้าย
400 ภาษาศาสตร์ใช้บริการได้ที่ชั้น 4 ออกจากลิฟต์เลี้ยวซ้าย
500 วิทยาศาสตร์ใช้บริการได้ที่ชั้น 4 ออกจากลิฟต์เลี้ยวขวา
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยีใช้บริการได้ที่ชั้น 4 ออกจากลิฟต์เลี้ยวขวา
700 ศิลปกรรมและการบันเทิง ใช้บริการได้ที่ชั้น 5 ออกจากลิฟต์เลี้ยวขวา
800 วรรณคดีใช้บริการได้ที่ชั้น 4 ออกจากลิฟต์เลี้ยวซ้าย
900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ใช้บริการได้ที่ชั้น 5 ออกจากลิฟต์เลี้ยวขวา

โปรดตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ต้องการจากฐานข้อมูลห้องสมุด ที่ http://library.car.chula.ac.th หลังจากพบรายการแล้ว โปรดจดเลขหมู่หนังสือ เพื่อการหยิบตัวเล่มบนชั้นหนังสือที่จัดเรียงให้บริการตามระบบทศนิยมดิวอี้ต่อไป

ผู้รับบริการสามารถคลิกเมนู map เพื่อปรากฎตำแหน่งของตู้หนังสือ