การขอใช้บริการห้องประชุมจากหน่วยงานภายนอกสำนักงานวิทยทรัพยากร

จองห้องประชุมทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-2182901 งานระบบกายภาพ คุณอธิป พิมพันดี ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  1. จองห้องประชุม/อบรม/สัมมนา โดย download ได้ที่ แบบฟอร์มการจองห้องประชุม และพิมพ์รายละเอียดเบื้องต้น
  2. ทำหนังสือขอใช้ห้องประชุมถึงผู้อำนวยการสำนักงานฯ ก่อนวันงาน อย่างน้อย 7 วันทำการพร้อมแนบ แบบฟอร์มการจองห้องประชุม
  3. ชำระเงินค่าใช้สถานที่จำนวนร้อยละ 20 ของค่าใช้สถานที่ทั้งหมด เพื่อเป็นเงินมัดจำโดยต้องมาชำระภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ และต้องชำระค่าใช้สถานที่ส่วนที่เหลือไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สถานที่ และถ้าไม่มาใช้สถานที่ไม่ว่ากรณีใดๆ สำนักงานฯ จะไม่คืนเงินค่าใช้สถานที่ให้
  4. ผู้อำนวยการฯ หรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายอาจพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนอัตราการจัดเก็บตามความเหมาะสม
  5. การยกเลิกคำขอใช้บริการหรือยกเลิกงาน ผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อขอยกเลิกด้วยตนเอง ได้ที่คุณอธิป พิมพันดี โทรศัพท์หมายเลข 02-2182901 กรณียกเลิกคำขอใช้ห้องประชุม จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ในกรณียกเลิกคำขอใช้บริการเครื่องดื่มอาหารว่าง จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

    ** การไม่แจ้งแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ หรือยกเลิกคำขอใช้บริการใดๆ ให้ทราบ หรือไม่แจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

  6. การขอใช้ห้องประชุมเพื่อเตรียมงาน หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ก่อนวันจัดงานจริง จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
  7. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องประชุม (ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการฯ หรือผู้ที่ผู้อำนวยการได้มอบอำนาจ)
  8. ผู้ขอใช้ห้องประชุมจะต้องรับผิดชอบในการกระทำใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน สถานที่ห้องประชุมหรือทรัพย์สินของสำนักงานฯ และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้สำนักงานฯ