บริการยืม/คืน

ระเบียบการยืมทรัพยากรห้องสมุด

ประเภทผู้ยืม จำนวนที่ให้ยืม ระยะเวลา
อาจารย์20 เล่ม 30 วัน
บุคลากร 15 เล่ม
นิสิตปริญญาเอก15 เล่ม14วัน
นิสิตปริญญาโท10 เล่ม
นิสิตปริญญาตรี7 เล่ม
สมาชิกภายนอกรายปี5 เล่ม
หนังสือจอง* ผู้ยืมทุกประเภท2 เล่ม7 วัน

ค่าปรับ

ชนิดของสิ่งพิมพ์ ค่าปรับ
หนังสือทั่วไป3 บาท/วัน
สิ่งพิมพ์พิเศษ
(ยืมเฉพาะฉบับที่ 2 ขึ้นไป)
หนังสือจอง 30 บาท/วัน