สมาชิกรายปี

 • สมาชิกรายปีประเภท ก. ยืมสิ่งพิมพ์ได้ (อายุสมาชิก 1 ปีนับจากวันที่สมัคร)

  สิทธิสมาชิก

  • ยืมสิ่งพิมพ์ของสำนักงานวิทยทรัพยากรทั้งหอสมุดกลาง สาขาจามจุรี10 ได้จำนวน 5 เล่ม ระยะเวลา 2 สัปดาห์
  • ใช้บริการที่สำนักงานวิทยทรัพยากรทั้งหอสมุดกลาง สาขาจามจุรี10 และศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ชั้น 6 (ยกเว้นบริการที่จัดไว้ให้เฉพาะประชาคมจุฬาฯ)
  อัตราค่าบำรุงรายปีและค่าประกันความเสียหาย (ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561)
  สถานภาพผู้สมัคร คำบำรุงรายปี (บาท) ค่าประกันความเสียหาย (บาท) เอกสารในการสมัคร
  บุคลากรเกษียณอายุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200 1,200 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
  นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 500 1,500
  1. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนา Transcript หรือสำเนาบัตรสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
  นิสิต นักศึกษาของสถาบันอื่น 1,000 2,000 สำเนาบัตรนักเรียน (ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือ สำเนาบัตรนักศึกษา (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  บุคคลทั่วไป 1,500 2,500 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ต (ชาวต่างประเทศ)

  * สำหรับค่าประกันความเสียหาย ชำระเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิก และจะได้รับคืนเต็มจำนวนในกรณีที่มิได้ทำความเสียหายหรือสูญหายแก่หนังสือ สิ่งพิมพ์ และวัสดุการศึกษาของสำนักงานฯ เมื่อสมาชิกลาออกจากสมาชิกภาพ

 • สมาชิกรายปี ประเภท ข. ยืมสิ่งพิมพ์ไม่ได้ (อายุสมาชิก 1 ปีนับจากวันที่สมัคร)
  สิทธิสมาชิก
  • ใช้บริการ ที่สำนักงานวิทยทรัพยากรทั้งหอสมุดกลาง สาขาจามจุรี 10 และ ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ชั้น 6 (ยกเว้นบริการที่จัดไว้ให้เฉพาะประชาคมจุฬา)

  อัตราค่าสมาชิกรายปี (ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561)
  สถานภาพผู้สมัคร ค่าสมาชิกรายปี(บาท) เอกสารในการสมัคร
  บุคลากรเกษียณอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
  นักเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200 สำเนาบัตรนักเรียน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 500
  1. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนา Transcript หรือสำเนาบัตรสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
  นักเรียน นักศึกษาสถาบันอื่น 1,000 สำเนาบัตรนักเรียน(ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือสำเนาบัตรนักศึกษา(ที่ยังไม่หมดอายุ)
  บุคคลทั่วไป 1,500 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต (ชาวต่างประเทศ)