มุมจุฬาภารัตคดีสถาน

จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถานฑูตอินเดียประจำประเทศไทย เพื่อน้อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาฯ สนับสนุนงานจัดหาและคัดเลือกหนังสือ

ประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับประเทศอินเดีย ใน 3 ศาสตร์ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บางเล่มไม่มีตีพิมพ์ในประเทศไทย ให้บริการแบบชั้นเปิดที่ชั้น 6 สำนักงานวิทยทรัพยากร

ดูรายชื่อและสถานะการยืมของหนังสือในมุมนี้ทั้งหมดได้ที่นี่