สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


4 ธันวาคม 2566

วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ-วันดินโลก (World Soil Day) และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

 
 
 
5 ธันวาคม ของทุกปี ไม่ได้เป็นเพียงวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ เท่านั้น หากยังเป็น วันดินโลก (World Soil Day) อีกด้วย วงการปฐพีวิทยานานาชาติมีฉันทานุมัติเลือกให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลกเพื่อสดุดียกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ ด้วยทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทางดินอย่างแตกฉาน ทรงให้ความสำคัญกับ “ดิน” และการบริหารจัดการดินซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลก
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงค้นคว้าวิธีการจัดการ “ดิน” เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรตลอดจนประชาชนมานานแล้ว ทั้งเรื่องการ “แกล้งดิน” คือแกล้งดินที่มีปัญหาจนทำการเกษตรไม่ได้อยู่แล้วให้เปรี้ยวจัดเป็นกรดรุนแรงหนักขึ้นไปอีก จากนั้นจึงหาวิธีปรับปรุงดินด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้สามารถกลับมาปลูกพืชเศรษฐกิจได้ หรือพระราชดำริการนำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อให้ดินอาศัยเกาะยึดรากหญ้าแฝกไว้ด้วยกัน กลายเป็นกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต ช่วยชะลอการไหลของน้ำและแรงลม คอยกักกั้นตะกอนดินไม่ให้หน้าดินพังทลาย แก้ปัญหาดินถล่มในหลายพื้นที่ของประเทศ ทั้งหญ้าแฝกยังมีคุณสมบัติช่วยบำรุงดินให้สมบูรณ์แข็งแรง

แนวคิดและที่มาของวันดินโลกเกิดขึ้นในปี 2545 ขณะมีการประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก (World Congress Soil Science) ที่กรุงเทพฯ กรมพัฒนาที่ดินได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทำให้ผู้เข้าประชุมซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางดินจากทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงพระราชวิสัยทัศน์เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Science-IUSS) จึงมีความคิดเสนอให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก และดำเนินการผลักดันวาระดังกล่าวในเวทีสากลอย่างต่อเนื่อง โดยองค์การสหประชาชาติประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกและบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา
 
 
 
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีจึงกลายเป็นหมุดหมายสำคัญในการรวมพลังขับเคลื่อนกิจกรรม ตลอดจนให้ความรู้ถึงความสำคัญของดิน สร้างแรงกระเพื่อมในวงกว้างทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติให้หันมาใส่ใจดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเราอย่างไม่อาจขาดจากกันได้ TAIC ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวันอันสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลก ชวนอ่านพระราชวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวเนื่องด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้
 
ดิน น้ำ ลม ไฟ: สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ https://library.car.chula.ac.th/record=b2282645
ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ฯ https://library.car.chula.ac.th/record=b2282735
ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา https://library.car.chula.ac.th/record=b2282134
The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต https://library.car.chula.ac.th/record=b2151714
History of the Royal Development Study Centres https://library.car.chula.ac.th/record=b2282076
และอื่นๆ อีกมากมายผ่าน คลังความรู้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพียงคลิก https://www.car.chula.ac.th/rama9/index.php
 
 
ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงาน กปร. https://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/75
สสวท. https://www.scimath.org/article-chemistry/item/12420-2021-08-23-06-06-47
สอวช.: https://www.nxpo.or.th/th/3007/
กรมประชาสัมพันธ์: https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/31/iid/234985
 
 

views 11405