ยินดีต้อนรับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

ภาพเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ยินดีต้อนรับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ยินดีต้อนรับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ยินดีต้อนรับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน