บริการต้อนรับ/นำชม

บริการที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเพื่อแนะนำการใช้ห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงบริการต่างๆในห้องสมุด

นิสิตนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ หรือบุคคลภายนอกที่สนใจ สามารถติดด่อขอใช้บริการนำชมที่ฝ่ายบริหาร โทร 0-2218-2903

ภาพต้อนรับนำชม

4 เมษายน 2567
21 ธันวาคม 2566
27 พฤศจิกายน 2566

ดูทั้งหมด