การจัดการการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก

การจัดการการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก

กล่าวถึงชุมชนกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก เพื่อหารูปแบบการจัดการที่เข้าใจถึงสาเหตุของทัศนคติและพฤติกรรมคนในชุมชน ศึกษาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบโดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่วิเคราะห์และประเมินการจัดการเติบโต การจัดการการพัฒนาและการจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมณการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101682CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 76