ก้าวข้ามวาทกรรมสู่พื้นที่ความรู้ : จุดตัดของข้อถกเถียงทางสังคมศาสตร์

ก้าวข้ามวาทกรรมสู่พื้นที่ความรู้ : จุดตัดของข้อถกเถียงทางสังคมศาสตร์

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึงพื้นที่ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ขัดแย้งกัน ด้วยการบูรณาการแนวความคิดต่างๆจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เขียน ได้แก่ พื้นที่ความรู้ในแนวคิดมาร์กซิสต์ การก้าวข้ามกับดักความเชื่อคู่ตรงข้ามในสังคมไทย และการก้าวข้ามอคติสู่พื้นที่ความรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม นำเสนอการเปลี่ยนโครงสร้างสังคมเกษตรกรรมในจุดตัดของพื้นที่ความรู้ พื้นที่ความรู้ในวาทกรรมการพัฒนา การจัดการทรัพยากร และการช่วงชิงพื้นที่ความรู้ในป่าชุมชน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101685CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 76