ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทั่วโลก

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทั่วโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn University-Global Development Learning Network (CU-GDLN) เกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารโลก (World Bank )และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเพื่อการพัฒนาทั่วโลก โดย CU-GDLN เป็นศูนย์ฯ แห่งเดียวในประเทศไทย ให้บริการจัดอบรม และประชุมสัมมนาผ่านระบบ Video Conference และช่องทางออนไลน์ โดยร่วมมือกับศูนย์ฯ อื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกา เป็นต้น

On-Going Programs

See All

Past Activities

See All