บรรณานุกรม

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.).
Bentley, M., Peerenboom, C. A., Hodge, F. W., Passano, E. B., Warren, H. C., & Washburn, M. F. (1929). Instructions in regard to
       preparation of manuscript. Psychological Bulletin, 26(2), 57-63. https://doi.org/10.1037/h0071487
คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครั้งที่ 2).
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ปรีชา ช้างขวัญยืน. (2551). การอ้างอิง. ใน ปรีชา ช้างขวัญยืน (บก.), เทคนิคการเขียนและผลิตตำรา (น.99-110). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
       มหาวิทยาลัย.
พูลสุข เอกไทยเจริญ. (2551). การเขียนรายงานการค้นคว้า พร้อมตัวอย่างรายงานและภาคนิพนธ์. สุวีริยาสาส์น.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์, ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์. (2556). การค้นคว้าและการเขียนรายงาน (พิมพ์ครั้งที่ 12).
       โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อำไพวรรณ ทัพเป็นไทย. (2549). การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด. โอเดียนสโตร์.