การอ้างอิงในเนื้อหา

APA ใช้รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาแบบระบบนามปี คือ ชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ ซึ่งเป็นการบอกแหล่งที่มาอย่างย่อ ให้ผู้อ่านติดตามรายละเอียดของแหล่งที่มาได้จากรายการอ้างอิง การอ้างอิงในเนื้อหาจะปรากฏภายในรายงาน ทั้งการเรียบเรียงแนวคิดเป็นถ้อยคำสำนวนของผู้เขียนเอง (paraphrases) หรือการอ้างอิงคำพูด (quotations) หรือในตาราง, รูปภาพ, เชิงอรรค, ภาคผนวก ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหารายการที่เกี่ยวข้องในรายการอ้างอิงตามตัวอักษรที่ส่วนท้ายของรายงาน มี 2 รูปแบบ ได้แก่ การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาหรือแบบในวงเล็บ (parenthetical citation) และแบบเชิงบรรยาย (narrative citation) (American Psychological Assocation, 2020)


1.แบบแทรกในเนื้อหาหรือแบบในวงเล็บ (parenthetical citation) เป็นการอ้างชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ในวงเล็บ ซึ่งผู้ทำรายงานได้สรุปเนื้อหาและความคิดจากผลงานของผู้แต่งคนนั้น แล้วนำมาเรียบเรียงเป็นถ้อยคำสำนวนของตนเอง โดยปกติจะปรากฏในท้ายข้อความ

รูปแบบ

..................(ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์)..................

ตัวอย่าง

การเสื่อมถอยของเมืองจะสลายโครงสร้างอำนาจทางการเมืองแบบกลไกแบบดั้งเดิม (จรัส สุวรรณมาลา, 2563)

Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003)


2. แบบเชิงบรรยาย (narrative citation) เป็นการอ้างชื่อผู้แต่ง แล้วใส่ปีพิมพ์ในวงเล็บ ซึ่งผู้ทำรายงานต้องการอ้างชื่อผู้แต่ง มากกว่าผลงาน หรือต้องการอ้างข้อความทั้งประโยค หรือส่วนหนี่งในประโยคนั้น มาใส่ไว้ เป็นส่วนหนึ่งในประโยคในรายงาน จึงจำเป็นต้องระบุชื่อผู้แต่งให้เด่นชัด โดยปกติจะปรากฏหน้าข้อความ

รูปแบบ

..................ชื่อผู้แต่ง (ปีพิมพ์)..................

ตัวอย่าง

จรัส สุวรรณมาลา (2563) กล่าวว่าการเสื่อมถอยของเมืองจะสลายโครงสร้างอำนาจทางการเมืองแบบกลไกแบบดั้งเดิม

Kessler (2003) found that among epidemiological sample