รายการอ้างอิง (References)

สำหรับการเขียนรายงานแบบ APA รายการอ้างอิงจะปรากฎในส่วนท้ายของรายงาน เป็นส่วนที่บ่งบอกรายละเอียดของแหล่งอ้างอิงหรือเอกสารที่นำมาใช้ในการเขียนรายงานการวิจัย หรือเอกสารทางวิชาการ รายการอ้างอิงจะเป็นหลักฐานที่สนับสนุนความคิดและแนวคิดที่ได้นำมาใช้ในเนื้อหาของรายงาน ไม่รวมเอกสารที่ใช้ในการศึกษาเพื่อเตรียมทำรายงาน ถ้าไม่มีระบุในเนื้อหารายงานนั้น