ยินดีต้อนรับ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลและคลังสารสนเทศดิจิทัล เพื่อเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ จากการเรียนรู้ และการนำความรู้ไปใช้ต่อยอดทางการศึกษา

ภาพเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยินดีต้อนรับ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยินดีต้อนรับ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยินดีต้อนรับ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยินดีต้อนรับ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

updated by Tinnakorn Chatchaval

views 35